0243.9454.548 – 0949.773.555

Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Tìm hiểu một số vấn đề chung về dân tộc

Dân tộc là cộng đồng người ổn định, hình thành trong lịch sử, tạo lập một quốc gia, trên cơ sở cộng đồng bền vững về: lãnh thổ, quốc gia, kinh tế, ngôn ngữ, truyền thống, văn hóa, đặc điểm tâm lý. Nguồn gốc ra đời của quân đội theo quan điểm của chủ nghĩa […]