0243.9454.548 – 0949.773.555

Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Khái niệm, nguyên tắc và yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng

Thực hiện các khái niệm, nguyên tắc và yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng sẽ đem lại nguồn lợi ích cho kinh tế Quốc gia và người vận động.

Khái niệm, nguyên tắc và yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng

Khái niệm, nguyên tắc và yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng

Khái niệm động viên công nghiệp quốc phòng

Động viên công nghiệp quốc phòng là huy động một phần hoặc toàn bộ năng lực  sản xuất, sửa chữa trang bị cho quân đội của doanh nghiệp công nghiệp ngoài lực lượng quốc phòng, nhằm huy động mọi nguồn lực của đất nước hoặc một số địa phương…, phục vụ cho quốc phòng, nhằm giành thế chủ động, bảo toàn, phát huy tiềm lực mọi mặt của quốc gia, duy trì, ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân, giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Khái niệm trên thể hiện khái quát một số nội dung sau:

  • Động viên công nghiệp quốc phòng được chuẩn bị từ thời bình, là việc làm thường xuyên từ trung ương đến địa phương.
  • Động viên công nghiệp quốc phòng không áp dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Có thể tổng động viên hoặc động viên cục bộ: Chiến tranh tương lai nếu xảy ra là một cuộc chiến tranh hiện đại, đối phương chủ yếu sử dụng vũ khí công nghệ cao, bất ngờ, tiến công từ xa vào các mục tiêu trọng yếu trên phạm vi cả nước, bằng pháo binh, không quân, tên lửa hành trình.

Nguyên tắc động viên công nghiệp quốc phòng

Động viên công nghiệp quốc phòng được tiến hành trên cơ sở năng lực sản xuất, sửa chữa đã có của các doanh nghiệp công nghiệp, Nhà nước chỉ đầu tư thêm trang  thiết bị chuyên dùng để hoàn chỉnh dây chuyền sản xuất, sửa chữa trang bị cho quân đội. Việc lựa chọn, giao nhiệm vụ động viên công nghiệp quốc phòng cho các doanh nghiệp công nghiệp phải bảo đảm tình đồng bộ theo nhu cầu sản xuất,  sửa chữa trang bị của quân đội và phù hợp với năng lực sản xuất, sửa chữa trang bị của doanh nghiệp. Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp công nghiệp, người lao động trong chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp quốc phòng.

Yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng

Yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng

Yêu cầu động viên công nghiệp quốc phòng

Chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp quốc phòng phải bảo đảm bí mật an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng kế hoạch, nhanh chóng, tăng cường sức mạnh về mọi mặt, sẵn sàng đối phó với các tình huống chiến tranh. Đây là yêu cầu cơ bản, có tính quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ động viên công nghiệp quốc phòng. Trước hết về kế hoạch động viên công nghiệp quốc phòng của các cấp, theo qui định của Nhà nước thuộc tài liệu tuyệt mật, vì vậy việc xây dựng, quản lí, khai thác kế hoạch phải tuân thủ chặt chẽ theo qui định của pháp luật; các doanh nghiệp công nghiệp phải có trách nhiệm thực hiện chế độ quản lí, sử dụng, bảo mật theo đúng qui định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả là một yêu cầu rất quan trọng, nhất là trong điều kiện ngân sách bảo đảm cho động viên công nghiệp quốc phòng của Nhà nước và của Bộ Quốc phòng còn nhiều hạn hẹp. Khi có lệnh thực hiện động viên công nghiệp quốc phòng, nếu không đảm bảo đủ số lượng, đúng thời gian qui định theo kế hoạch được giao sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của quân đội.

Chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp quốc phòng phải đảm bảo cho yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của các địa phương trong thời chiến. Đây là một yêu cầu rất quan trọng trong chuẩn bị và thực hành động viên công nghiệp quốc phòng xuất phát từ vị trí, vai trò quan trọng của các địa phương trong thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc.

Trên đây là yêu cầu cơ bản được ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Yên Bái tổng hợp, có tính quyết định đến kết quả của công tác động viên công nghiệp quốc phòng. Vì vậy, kế hoạch động viên công nghiệp quốc phòng của các cấp, các ngành phải theo đúng qui định của nhà nước thuộc tài liệu mật, phải tuân thủ chặt chẽ theo qui định của pháp luật.

Nguồn: yduocyenbai.com