0243.9454.548 – 0949.773.555

Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh hiện thực khách quan, theo quan niệm hoang đường, ảo tưởng phù hợp với tâm lý, hành vi của con người.

Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo
Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo

Trong đời sống xã hội, tôn giáo là một cộng đồng xã hội, với các yếu tố: Hệ thống giáo lý tôn giáo nghi lễ tôn giáo tổ chức tôn giáo với đội ngũ giáo sỹ và tín đồ phục vụ cho tôn giáo.

Cần phân biệt tôn giáo với mê tín dị đoan: Mê tín dị đoan là những hiện tượng cuồng vọng của con người đến mức mê muội, trái với lẽ phải và hành vi đạo đức, văn hóa cộng đồng, gây hậu quả tiêu cực trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của cá nhân, cộng đồng xã hội.

Nguồn gốc của tôn giáo

Nguồn gốc kinh tế xã hội: Trong xã hội nguyên thủy do trình độ lực lượng sản xuất thấp kém, con người cảm thấy yếu đuối , lệ thuộc và bất lực trước tự nhiên. Vì vậy họ đã gán cho tự nhiên những quyền lực siêu nhiên, to lớn quyết định đến cuộc sống và họ phải tôn thờ.

Nguồn gốc nhận thức của tôn giáo: Tôn giáo bắt nguồn từ sự nhận thức hạn hẹp, mơ hồ về tự nhiên, xã hội có liên quan đến đời sống, số phận của con người

Nguồn gốc tâm lý của tôn giáo: Tình cảm, cảm xúc, tâm trạng lo âu, sợ hãi, buồn chán,tuyệt vọng đã dẫn con người đến sự khuất phục, không làm chủ được bản thân.

Tính chất của tôn giáo: Cũng như các hình thái ý thức xã hội khác, tôn giáo có tính lịch sử, tính quần chúng, tính chính trị.

Tính lịch sử của tôn giáo: Tôn giáo ra đời, tồn tại và biến đổi phản ánh và phụ thuộc vào sự vận động, phát triển của tồn tại xã hội. Tôn giáo còn tồn tại lâu dài, nhưng sẽ mất đi khi con người làm chủ hoàn toàn tự nhiên, xã hội và tư duy.

Tính quần chúng của tôn giáo: Tôn giáo phản ánh khát vọng của quần chúng bị áp bức về một xã hội tự do, bình đẳng, bác ái.

Tính chính trị của tôn giáo: Xuất hiện khi xã hội đã phân chia giai cấp. Giai cấp thống trị lợi dụng tôn giáo làm công cụ hỗ trợ để thống trị, áp bức bóc lột và mê hoặc quần chúng.

Tình hình tôn giáo trên thế giới và quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê nin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

Tình hình tôn giáo trên thế giới

Theo Từ điển Bách khoa Tôn giáo thế giới năm 2001, hiện nay trên thế giới có tới 10.000 tôn giáo khác nhau, trong đó khoảng 150 tôn gióa có hơn 1 triệu tín đồ. Những tôn giáo lớn trên thế giới hiện nay gồm: Ki tô giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo.

>>> Tìm hiểu thêm tại Tin tức Giáo dục Yên Bái

Tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước
Tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước

Trong những năm gần đây hoạt động của các tôn giáo khá sôi động, diễn ra theo nhiều xu hướng. Các tôn giáo đều có xu hướng mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu, các tôn giáo cũng có xu hướng dân tộc hóa, bình dân hóa, mềm hóa các giới luật lễ nghi để thích nghi, tồn tại, phát triển trong từng quốc gia dân tộc.

Tình hình tôn giáo thế giới có tác động không nhỏ đến sinh hoạt tôn giáo ở Việt Nam.

Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về giải quyết vấn đề tôn giáo trong cách mạng xã hội chủ nhủ nghĩa.

Một là, giải quyết vấn đề tôn giáo phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới- xã hội chủ nghĩa.

Chủ nghĩa Mác – Lênin đã khẳng định, chỉ có thể giải phóng quần chúng khỏi ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo bằng cách từng bước giải quyết nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội của tôn giáo.

Hai là, tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân, kiên quyết bài trừ mê tín dị đoan.

Ba là, quán triệt quan điểm lịch sử cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo.

Bốn là, phân biệt rõ mối quan hệ giữa hai mặt chính trị và tư tưởng trong giải quyết vấn đề tôn giáo.

Sinh hoạt tôn giáo luôn tồn tại hai loại mâu thuẫn: Mâu thuẫn đối kháng về lợi ích kinh tế, chính trị giữa các giai cấp bóc lột và thế lực lợi dụng tôn giáo chống lại cách mạng với lợi ích của nhân dân lao động. Cho nên, một mặt phải tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, mặt khác phải kiên quyết đấu tranh loại bỏ mặt chính trị phản động của các thế lực lợi dụng tôn giáo.

Tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay

Khái quát tình hình tôn giáo ở Việt Nam hiện nay

Giảng viên bộ môn Giáo dục An ninh Quốc phòng – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, thầy Mễ Văn Hùng cho hay, Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo, ở nước ta có 6 tôn giáo lớn: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo. Tuy nhiên tình hình tôn giáo còn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Vẫn còn có chức sắc tín đồ mang tư tưởng chống đối, cực đoan, quá khích gây tổn hại đến lợi ích dân tộc.

Các thế lực thù địch vẫn luôn lợi dụng vấn đề tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam.

Quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta hiện nay

Trung thành với chủ nghĩa Mác- Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảng khẳng định: Tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đồng bào tôn giáo là một bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết  toàn dân tộc.

Nguồn: yduocyenbai.com