0243.9454.548 – 0949.773.555

Thứ Hai – Chủ Nhật: 7:00 – 18:00

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong hệ thống An ninh Quốc phòng

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong hệ thống An ninh Quốc phòng là việc làm đảm bảo mọi hoạt động chính trị cũng như sản xuất để bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong hệ thống An ninh Quốc phòng

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong hệ thống An ninh Quốc phòng

Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong hệ thống An ninh Quốc phòng

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý điều hành của Chính phủ và của ủy ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương.

Vai trò của dân quân tự vệ

Là một lực lượng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Mặt khác chúng cũng là một trong những công cụ chủ yếu để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Đánh giá vai trò dân quân tự vệ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “ Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc. Vô luận kẻ thù nào dù hung bạo đến đâu hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó thì địch nào cũng phải tan rã”.

Trong thời bình dân quân tự vệ là lực lượng đông đảo tham gia xây dựng kinh tế, phát triển địa phương và cả nước. Trong thời chiến, dân quân tự vệ làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, chiến đấu, tiêu diệt lực lượng, phương tiện của địch, tham gia phục vụ chiến đấu giữ vững thế trận chiến tranh nhân dân.

Nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ

  • Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc bảo vệ địa phương, cơ sở.
  • Phối hợp với quân đội, công an và các lực lượng khác bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự , an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, tính mạng và tài sản của nhân dân, của nhà nước.
  • Xung kích trong bảo vệ sản xuất, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai , địch họa và các sự cố nghiêm trọng khác.
  • Vận động nhân dân thực hiện mọi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo  quy định của pháp luật.

Nội dung xây dựng dân quân tự vệ trong hệ thống An ninh Quốc phòng

Ni dung xây dng dân quân t vệ trong hệ thống An ninh Quốc phòng

Nội dung xây dựng dân quân tự vệ trong hệ thống An ninh Quốc phòng

Xây dựng dân quân tự vệ theo hướng “ vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”. Cụ thể:

Vững mạnh: Được thể hiện là chất lượng phải toàn diện cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, trình độ chính trị, quân sự và chuyên môn nghiệp vụ.

Rộng khắp: Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng ở hầu hết các làng, bản, xóm, ấp, xã , phường, các tổ chức kinh tế chính trị xã hội, ở đâu có tổ chức Đảng, chính quyền và có dân, đều phải có tổ chức dân quân tự vệ.

Coi trọng chất lượng là chính: Chỉ tuyển chọn đưa vào đội ngũ những công dân có lý lịch rõ ràng, có hộ khẩu thường trú tại địa phương, có phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước.

Dân quân tự vệ được tổ chức thành hai lực lượng: lực lượng nòng cốt và lực lượng rộng rãi.

Lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt: Bao gồm dân quân tự vệ bộ binh, binh chủng và dân quân tự vệ biển.

Nhiệm vụ của lực lượng cơ động là chiến đấu, tiêu hao, tiêu diệt, chi viện cho lực lượng chiến đấu tại chỗ, khi cần thiết có thể cơ động chiến đấu trên địa bàn khác.

Lực lượng dân quân tự vệ rộng rãi: Gồm cán  bộ chiến sỹ dân quân tự vệ  nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ trong độ tuổi quy định.

Về quy mô: Tổ chức từ cấp tổ, tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn.

Biên chế: Biên chế dân quân tự vệ, số lượng cán bộ chiến sỹ từng đơn vị do Bộ Quốc Phòng quy định.

Về cơ cấu và chức năng của cán bộ quân sự cơ sở, phân đội:  Cơ cấu biên chế ban chỉ huy quân sự được tổ chức ở xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp của địa phương và các nghành của nhà nước gồm 3 người: chỉ huy trưởng, chính trị viên và phó chỉ huy trưởng. Ban chỉ huy quân sự cơ sở chịu trách nhiệm làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền cấp mình tổ chức triển khai các công tác hoạt động dân quân tự vệ. Bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ các cơ sở kiêm chính trị viên chịu trách nhiệm về công tác đảng, công tác chính trị trong dân quân tự vệ.

Về vũ khí trang bị của dân quân tự vệ: Vũ khí trang bị cho dân quân tự vệ từ các nguồn do Bộ quốc phòng cấp, các địa phương tự chế tạo hoặc thu được của địch.

Giáo dục chính trị huấn luyện quân sự đối với dân quân tự vệ:

Giáo dục chính trị: Giáo dục chính trị cho dân quân tự vệ nâng cao nhận thức về chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng.

Nội dung giáo dục cần tập trung: Giáo dục truyền thống dân tộc, tinh thần yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa, mục tiêu lý tưởng của đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà đảng và nhân dân ta lựa chọn, quán triệt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nhiệm vụ củng cố quốc phòng an ninh.

Huấn luyện quân sự: Hằng năm, lực lượng dân quân tự vệ được huấn luyện theo nội dung, chương trình do Bộ Quốc Phòng quy định.

Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ

Theo nguồn tin tức Y tế Giáo dục để xây dựng dân quân tự vệ trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta cần thường xuyên giáo dục, quán triệt sâu rộng các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân quân tự vệ. Phát huy sức mạnh tổng hợp trên địa bàn để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lực lượng dân quân tự vệ.

Nguồn: yduocyenbai.com